Brugsanvisning

​Se vores BRUGSANVISNING

Brugsanvisning for stilladser opstillet af Stillads Kompagniet A/S

FÆRDSEL PÅ STILLADSET

Stilladset må kun befærdes gående. Løb bør ikke finde sted. På stilladser med alu/finérdæk må der ikke hoppes ned på dækkene fra et højere niveau, f.eks. et tag eller vinduer, heller ikke mellem f.eks. konsoldæk og hoveddæk. Al færdsel skal foregå roligt og behersket.

​BELASTNING AF STILLADSET

Omstående er angivet, hvilken anvendelse stilladset er bygget til, samt hvilken maksimal belastning dækkene er beregnet til.
Oplagring af tunge materialer på stilladset må ikke forekomme, med mindre det er konstrueret dertil og Stillads Kompagniet A/S skriftligt har bekræftet dette.

​TRANSPORT PÅ STILLADSET

Al materialetransport vandret på stilladset skal foregå ved at materialet bæres. Anvendelse af trillebør eller andet transportredskab er strengt forbudt og kan medføre beskadigelse af stilladsdæk, som indebærer livsfare. Kun hvis Stillads Kompagniet A/S skriftligt har bekræftet, at stilladset er konstrueret dertil, må rullende transportmateriel anvendes i stilladset.
Lodret materialetransport foretages med de på stilladset monterede hejseanordninger. El-hejs må kun belastes med den på hejset angivne belastning. Særligt nedfiring indebærer fare. Lasten skal hejses lodret, til den er fri af stilladset, inden den svinges ud over kanten. Lasten må ikke væltes eller skubbes ud over kanten, så der opstår pludselig belastning af materiellet eller den person, som betjener det. Der gøres opmærksom på, at der findes særlige regler for anhugning.
Ved materiale- og personhejs henvises til disses særskilte brugsanvisninger.

​EFTERSYN AF STILLADSET

Det er lejeren, der er ansvarlig for eftersyn af stilladset. Der kan ikke siges noget generelt om, hvor ofte stilladset skal efterses, det afhænger af aktiviteten på dette.
Som tommelfingerregel kan dog angives, at der bør foretages et komplet eftersyn hver anden uge. Eftersynet skal foretages af stilladskyndigt personale.
Stillads Kompagniet A/S kan påtage sig eftersynet efter særlig aftale.

​ÆNDRINGER I STILLADSET

Brugeren må ikke ændre i stilladset eller afmontere nogen del – selv ikke kortvarigt. Det er forbundet med livsfare at ukyndige afmonterer dele af, eller ændrer i stilladset.
Ændringer må kun udføres af Stillads Kompagniet`s personale.

​RENHOLDELSE AF STILLADSET

Løbende under brugen skal stilladset holdes rent og ryddeligt.
Renholdelse sker bedst ved fejning og spuling. I tørre perioder kan støvsugning anvendes. Efter brug skal stilladset rengøres af lejeren inden demontage.

​ANVENDELSE AF STILLADSER

Det må ikke anvendes til anden brug end det er opstillet til, som det fremgår af godkendelsesskiltene ved opgangen.
Materialer, murbrokker, affald m.v. må ikke kastes ned på stilladset. Der må ikke bores eller bankes huller i finérdækkene for afvanding eller anvendes syrer eller baser, som kan angribe finér eller metal.
Er brugerne i tvivl om stilladsets sikkerhed, dets anvendelse eller egnethed til den foreliggende opgave, så fjern godkendelsesskiltet og kontakt Stillads Kompagniet A/S.

ADGANG TIL STILLADSET

Stilladset må kun befærdes af brugeren, når der findes godkendelsesskilte ved opgangen. Når stilladset ikke anvendes bør adgang til stilladset afspærres mod uvedkommende. F.eks. ved at lejdere til laveste dæk fjernes og lem lukkes.
Mangler skiltet eller viser det rødt og adgang forbudt, er adgang til stilladset forbudt – kontakt Stillads Kompagniet A/S.

​SKADER PÅ STILLADSET

Sker der utilsigtet ændring i stilladset, eller der på trods af forbud afmonteres stilladsdele skal dette stilladsafsnit roligt forlades og afspærres Stillads Kompagniet A/S tilkaldes for at bringe stilladset i orden.Sker der skade på stilladset fra byggeprocessen eller mishandling/hærværk gælder samme forholdsregler.
Ved større beskadigelse f.eks. p.g.a. påkørsel af stilladset skal dette straks forlades. Det er vigtigt, at dette gøres roligt og behersket, så eventuelle skader ikke forværres. Stilladset afspærres, eventuelt afspærres risikoområde omkring stilladset, hvis der er fare for sammenbrud og væltning af stilladset Stillads Kompagniet A/S kontaktes hurtigst muligt.

​ÆNDREDE FORHOLD

Medfører byggeprocessen ændringer i de tilstødende bygningsdele således, at afstandsforhold og styrken i fastgørelsespunkter påvirkes, drøftes dette i god tid med Stillads Kompagniet A/S, således at de nødvendige forholdsregler kan tages, inden der opstår farlige situationer.

​ANSVAR

Det er lejerens ansvar, at brugerne overholder denne brugsanvisning og gældende regler og påbud fra offentlige myndigheder.
Manglende overholdelse heraf indebærer risiko for kvæstelse og livsfare for bruger og forbipasserende.

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 43 45 77 00 eller send en mail til post@stiko.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

(+45) 43 45 77 00
post@stiko.dk